Đặc điểm của quản trị tài chính doanh nghiệp là: (i) Luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; (ii) Bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp; (iii) Luôn bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận.

Các nội dung của doanh nghiệp tài chính gồm: