Các phương pháp nghiên cứu định lượng (quantitative methods)

Trong phương pháp khảo sát điều tra (survey research), nhà nghiên cứu hỏi đối tượng khảo sát một số câu hỏi về một hoặc một vài chủ đề nào đó. Khảo sát có thể được tiến hành trực tuyến, qua thư điện tử email, thư bưu điện, phát trực tiếp hoặc dưới dạng phỏng vấn trực tiếp. Sau khi thu thập dữ liệu khảo sát, nhà nghiên cứu xây dựng kết quả khảo sát hay phản hồi của đối tượng khảo sát dưới dạng các con số thông qua các bảng biểu, đồ thị, biểu đồ và / hoặc tỷ lệ phần trăm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải lúc nào người trả lời cũng trả lời thật các câu hỏi khảo sát vì các yếu tố thời gian, trình độ hiểu biết liên quan đến chủ đề, mức độ hiểu nội dung câu hỏi của người được hỏi.

Phân tích nội dung văn bản (content analysis) trong nghiên cứu định lượng được nhà nghiên cứu sử dụng để đếm số lần xuất hiện của các từ khóa trọng tâm của chủ đề nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu truyền thông thường tiến hành phân tích nội dung phim ảnh, quảng cáo, chương trình truyền hình, tạp chí, v.v., đếm số lần xuất hiện của các hiện tượng cụ thể để khám phá các hiệu ứng tiềm ẩn.

Phân tích tổng hợp (meta-analysis) được sử dụng để đưa ra một câu trả lời thống nhất cho câu hỏi nghiên cứu dựa trên việc tổng hợp và phân tích các kết quả nghiên cứu về cùng một chủ đề quan tâm. Hay nói một cách đơn giản, phân tích tổng hợp, meta-analysis là một sự kết hợp thống kê của các kết quả từ hai hay nhiều các nghiên cứu riêng rẽ.

Bên cạnh đi tìm mức độ ảnh hưởng (effect size) của mối quan hệ xem xét thì phân tích tổng hợp còn xét đến các khía cạnh khác của các kết quả nghiên cứu như tính không đồng nhất giữa các kết quả, sự sai lệch báo cáo (publication bias), các ảnh hưởng thiểu số (small-study effects). Bài viết sẽ giới thiệu sẽ giới thiệu rõ phân tích tổng hợp là gì, các thành phần chính của một phân tích tổng hợp, quy trình thực hiện một phân tích tổng hợp và các vấn đề của phân tích như tính không đồng nhất, sự ảnh hưởng thiểu số.