Ví dụ 1: Xét mô hình . Chạy mô hình hồi quy trên trong Eviews

Trên thanh công cụ chọn Quick > Estimate Equation. Sau đó nhập giakhi c giadau giadau(-1) giadau(-2)

 

Bấm Ok ta nhận kết quả như sau

Phương trình hồi quy: 

Ta thấy p-value của hệ số =0.1951 > 5% nên ta chấp nhận giả thuyết cho rằng hệ số góc của biến  bằng 0.

Chạy mô hình hồi quy 

Tiếp tục bỏ biến giadau ra khỏi mô hình ta có

Ta thấy hệ số R-bình phương của mô hình này so với trước khi bỏ biến giadau chênh lệch không đáng kể. Nên ta chấp nhận mô hình cuối cùng là mô hình tốt nhất