Cách tính độ tin cậy tổng hợp Composite Reliability trong AMOS

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một khái niệm mới trong AMOS. Đó là khái niệm độ tin cậy tổng hợp.

– Thông thường, để tính độ tin cậy thì chỉ cần dùng chỉ số Cronbach’s Alpha đã quen thuộc trong SPSS. Tuy nhiên trong AMOS có thêm một khái niệm nữa để khẳng định độ tin cậy của thang đo, đó là khái niệm Độ tin cậy tổng hợp ( Composite Reliability) – hay các viết khác là CR. Các bạn lưu ý CR ở đây khác với khái niệm giá trị tới hạn C.R ( Critical Ratios).

–  Độ tin cậy tổng hợp được tính cho từng nhân tố đơn hướng, tương tự như cách áp dụng cronbach’s alpha, sẽ chạy riêng cho từng nhân tố một. Công thức tính độ tin cậy tổng hợp được tính dựa trên giá trị Standardized Regression Weight như sau:

Bây giờ sẽ thực hiện tính tự động giá trị độ tin cậy tổng hợp như sau:-Bước 1: Chạy CFA, lấy được kết quả  Standardized Regression Weight của một nhân tố, ví dụ ở đây tên nhân tố là USEFUL:

màn hình sẽ hiện ra như sau:

CompositeRealibility2

-Bước 3: Nhấn nút thêm Item thêm vài lần để hiện ra cho đủ 7 dòng. Sau đó nhập các  giá trị Estimate ở bảng Standardized Regression Weight vào cột màu đỏ như hướng dẫn, kết quả sẽ như sau:

CompositeRealibility3

-Bước 4: đọc kết quả, kết quả CR ra là  0.941 > 0.7 , như vậy độ tin cậy tổng hợp của thang đo này tốt và được chấp nhận

.CompositeRealibility1