Hiệu chỉnh bảng kết quả hồi quy STATA – Lệnh ESTSTO và ESTTAB (Phần 2)

Như trong bài viết trước ad có đề cập, STATA sẽ mặc định trình bày các thông tin sau trong bảng kết quả hồi quy: Hệ số hồi quy, t-stat của hệ số hồi quy, dấu *** (thể hiện cho mức ý nghĩa thống kê) và số quan sát.

Nếu ad muốn thông tin khác thì ad chỉ cần bổ sung các option vào phía sau lệnh ESTTAB là xong nè. Một số lựa chọn phổ biến nhất là:
– Thay vì t-stat, ad muốn thể hiện sai số (standard error) của hệ số hồi quy: dùng option SE
– Hoặc ad muốn thể hiện P-value: dùng option P. Lưu ý: chỉ có thể chọn 1 trong 2 options là SE hoặc P thôi nhé.
– Mặc định của STATA đối với *, ** và *** là 5%, 1% và 0.1%. Tuy nhiên, đa số thì các bài báo thường quy định *, ** và *** tương đương với 10%, 5% và 1%. Vậy nên, ad sẽ thêm option là STAR(* .1 ** .05 *** .01) để có được kết quả mong muốn.
– Muốn thể hiện R-square: Dùng option R2
– Muốn thể hiện R-square hiệu chỉnh: Dùng option AR2
– Muốn các số liệu trong bảng (giả sử) có 3 chữ số thập phân thì ta làm sao nè?
Option b(3): dùng cho hệ số hồi quy
Option se(3) hoặc p(3): dùng cho sai số hoặc p-value
Option r2(3) và ar2(3): dùng cho R-square và R-square hiệu chỉnh

Túm lại, để có được một bảng kết quả hồi quy với các hệ số hồi quy, cùng với P-value, số quan sát, R-square, và R-square hiệu chỉnh, các số liệu đều có 3 chữ số thập phân và mức ý nghĩa 1% được thể hiện với 3 dấu sao ***, ad sẽ dùng lệnh như sau:

esttab, b(3) p(3) r2(3) ar2(3) star(* .1 ** .05 *** .01)

ESTTAB còn hỗ trợ rất nhiều vấn đề khác nữa, các bạn muốn tìm hiểu thêm thì gõ HELP ESTTAB trong cửa sổ lệnh nhé.

Cuối cùng, làm sao để copy kết quả hồi quy ra file WORD hoặc là EXCEL? Mình chỉ cần bổ sung thêm lệnh phụ USING là được. Giả sử mình đặt tên file kết quả là EXAMPLE nhé.
– Lưu kết quả ra file WORD:

esttab using example.rtf, b(3) p(3) r2(3) ar2(3) star(* .1 ** .05 *** .01)

– Lưu kết quả ra file EXCEL:

esttab using example.csv, b(3) p(3) r2(3) ar2(3) star(* .1 ** .05 *** .01)

Làm sao để biết được cái file example của mình lưu ở đâu nhỉ? Gõ lệnh:

CD

Nó sẽ cho bạn đường dẫn tới nơi lưu file EXAMPLE.