Ước lượng bình phương nhỏ nhất khi có Tự tương quan

Giả sử tất cả các giả định đối với mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển đều thoả mãn trừ giả định không tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên ut. Trong trường hợp này điều gì sẽ xảy ra đối với các ước lượng OLS và phương sai của chúng.