Hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có Tự tương quan

Khi có hiện tượng tự tương quan, nếu chúng ta cứ sử dụng phương pháp OLS thì sẽ như thế nào? Ta có một số nhận xét sau:

  • Các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch, nhưng chứng không phải là ước lượng hiệu quả nữa. Nói cách khác, ước lượng OLS không phải là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất nữa.
  • Phương sai ước lượng được của các ước lượng OLS thường là chệch. Khi tính phương sai và sai số tiếu chuẩn của các ước lượng OLS thường cho những giá ừị thấp hơn của các giá trị thực và do đó làm cho giá trị của t lớn, dẫn đến kết luận sai khi kiểm định. Do đó, kiểm định t và F không còn tin cậy nữa.
  • ơ2 = RSS/df là ước lượng chệch của ơ2 và trong một số trường hợp là chệch về phía dưới.
  • Giá trị ước lượng R2 có thể không tin cậy khi dùng để thay thế cho giá trị thực của R2.
  • Phương sai và sai số tiêu chuẩn của các giá trị dự báo không được tin cậy (không hiệu quả).

Như vậy, hậu quả của hiện tượng tự tương quan cũng tương tự như hậu quả của hiện tượng phương sai thay đổi là vấn đề nghiêm trọng trong thực hành. Vì vậy, nếu trong số liệu quan sát có hiện tượng tự tương quan thì chứng ta phải tìm cách phát hiện và khắc phục cho được.