Ước lượng cỡ mẫu (Estimating the sample size)

Đe tăng độ chính xác của ước lượng, theo như chúng ta đã nghiên cứu những phương pháp đe ước lượng khoảng tin cậy, thì chỉ có một hướng đe đạt được đó là cần xác định cỡ mẫu có kích thước tối thiểu.

1. Cỡ mẫu trong ước lượng khoảng tin cậy của trung bình tổng thể

2. Cỡ mẫu trong ước lượng khoảng tin cậy của tỷ lệ tổng thể