Cách xử lý lỗi Rotation failed to converge in 25 iterations

Khi phân tích nhân tố, nếu bị báo lỗi Rotation failed to converge in 25 iterations. (Convergence = .001) thì bạn xử lý như thế nào? Nhóm MBA Hỗ Trợ SPSS hotrospss@gmail.com hướng dẫn bạn xử lý lỗi này để có thể tiếp tục  làm bài nhé.

Hiện tượng:

Lỗi báo như sau:

Rotated Component Matrixa
a Rotation failed to converge in 25 iterations. (Convergence = .001).

Về ý nghĩa, là phép xoay không hội tụ được trong 25 lần thực hiện. Do đó để giải quyết vấn đề ta phải tăng số lần thực hiện lên bằng cách sau:

Giải pháp

Trong phân tích EFA, nhấn vào nút Extraction, sau đó trong hộp thoại Maximum iterations for convergence, thay đổi số 25 thành số cao hơn, ví dụ 50. Sau đó thực  hiện chạy lại.

Sau đó kết quả sẽ được hiển thị, tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt xấu, vẫn báo lỗi cũ, thì các bạn tiếp tục tăng số lần iteraction lên tiếp , ví dụ 100. Sau đó chạy lại sẽ được nhé.