Dịch spss tiếng việt cho phần kết quả

Dịch spss Tiếng Việt

Khi làm luận văn, chạy các bước cronbach’s alpha, EFA, tương quan, hồi quy, một số trường hợp giáo viên sẽ yêu cầu dịch các bảng biểu qua tiếng Việt. Do đó nhóm hỗ trợ SPSS dịch một số thuật ngữ trong phần kết quả của SPSS qua tiếng Việt.

Tên tiếng Anh Dịch qua tiếng Việt
Frequencies Tần số
Statistics Thống kê
Valid Hợp lệ
Missing Thiếu
Frequency Table Bảng tần số
Frequency Tần số
PercentValid Percent Tỷ lệ phần trăm
hợp lệ
Cumulative Percent Phần trăm tích lũy
Descriptive Statistics Thống kê mô
tả
Minimum Nhỏ nhất
Maximum Lớn nhất
Mean Trung Bình
Std. Deviation Độ lệch chuẩn
Corrected Item-Total Correlation Tương quan biến tổng
Cronbach’s Alpha if Item Deleted Alpha Cronbach nếu Deleted câu này
KMO and Bartlett’s Test Kiểm định KMO và Bartlett
Total Variance Explained Tổng phương sai trích
Initial Eigenvalues Eigenvalues khởi tạo
Component Matrix Ma trận các thành phần
Rotated Component Matrix Ma trận xoay các thành phần
R Hệ số R
R Square Hệ số R bình phương
Adjusted R Square Hệ số R bình phương
hiệu chỉnh
Std. Error of the Estimate Sai số chuẩn của
ước lượng
Coefficients Hệ số
Model Mô hình
Unstandardized Coefficients Hệ số chưa chuẩn hóa
Standardized Coefficients Hệ số đã chuẩn hóa
t t
Sig. Sig.
Collinearity Statistics Đa cộng Tuyến
B B
Std. Error Sai số chuẩn
Beta Beta
Tolerance Hệ số Tolerance
VIF Hệ số phóng đại
phương sai VIF
Constant Hằng số
Test of Homogeneity of Variances Kiểm định tính
đồng nhất của phương sai
Levene Statistic Kiểm định Levene

Gởi mail ngay cho nhóm MBA hotrospss@gmail.com để được hướng dẫn:

– Khảo sát thị trường/ xử lý/hiệu chỉnh số liệu khảo sát để chạy ra kết quả phân tích nhân tố hội tụ,phân tích hồi quy hồi quy có ý nghĩa thống kê.

– Tư vấn mô hình/bảng câu hỏi/traning trực tiếp về phân tích hồi quy, nhân tố, cronbach alpha… trong SPSS, và mô hình SEM, CFA, AMOS