Cách đọc, nhận xét bảng kết quả kiểm định Cronbach Alpha

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đọc kết quả Cronbach Alpha trong SPSS để các bạn có thể có được những thông tin hữu ích khi nhận xét, trình bày vào bài luận văn, nghiên cứu của mình. Trong mỗi kiểm định của SPSS có rất nhiều tùy chọn, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau từ chuyên sâu đến cơ bản nhất. Bởi vì có nhiều mục đích nên sẽ có người tích chọn mục này, có người tích chọn mục khác để xuất ra các bảng kết quả cần thiết.
Dùng 3 tùy chọn đó khi chạy Cronbach Alpha, các bạn sẽ có các bảng xuất ở Ouput như sau: Case Processing Summary | Reliability Statistics | Item-Total Statistics. Chúng ta sẽ đọc kết quả kiểm định Cronbach Alpha từng bảng:

1. Case Processing Summary

Đây là bảng tóm tắt thông cơ bản về các quan sát khi đưa vào kiểm định Cronbach Alpha. Cỡ mẫu là 220 cases. Cả 220 cases này đều hợp lệ (Valid: Số quan sát hợp lệ được chấp nhận đưa vào thống kê), 0 có số quan sát không hợp lệ (Excluded: Số quan sát không hợp lệ đưa vào thống kê). Trường hợp Excluded lớn hơn 0 phổ biến hay gặp nhất là các bạn nhập sót một vài giá trị trong các biến quan sát đưa vào phân tích Cronbach Alpha.
Hình ảnh ở trên là mình chụp lại khi không để trống bất kỳ ô nào. Giả sử mình nhập bị sót 4 giá trị ở 3 hàng (3 hàng = 3 cases) như hình ảnh bên dưới:
Khi đó các bạn thực hiện kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach Alpha, bảng output sẽ xuất ra kết quả Excluded là 3, chiếm tỷ lệ 1.4% . Các bạn lưu ý, mặc dù có 4 giá trị nhưng mà chỉ có 3 hàng (3 cases) nên kết quả Excluded sẽ là 3.
Nếu dữ liệu các bạn thu thập xuất hiện Excluded lớn hơn 0, các bạn cần kiểm tra lại xem mình có nhập sót giá trị nào hay không nhé. Trong bình bày bài, các bạn có thể không cần đưa bảng này vào bài làm, bảng này chỉ phục vụ để các bạn rà soát lại việc nhập liệu của mình.