Bản chất của đa cộng tuyến

Trong mô hình hồi qui đa biến, chúng ta đã giả định giữa các biến giải thích của mô hình không có tương quan với nhau (không có hiện tượng cộng tuyến). Thuật ngữ đa cộng tuyến do Ragnar Frisch đề nghị. Khởi đầu nó có nghĩa là sự tồn tại mối quan hệ tuyến tính “hoàn hảo” hoặc chính xác giữa một số hoặc tất cả các biến giải thích trong một mô hình hồi qui. Nghiêm khắc mà nói thì đa cộng tuyến đề cập đến sự tồn tại của nhiều hơn một mối quan hệ tuyến tính chính xác, và cộng tuyển là nói đến sự tồn tại duy nhất một mối quan hệ tuyến tính. Nhưng trong thực tế đa cộng tuyến thường được dùng cho cả hai trường hợp.

Trong thực tế rất hiếm trường hợp xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo, thường chỉ xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo.