Phân biệt mô hình đo lường và mô hình cấu trúc

Một mô hình đường dẫn SEM bao gồm hai phần tử là mô hình đo lường và mô hình cấu trúc:

  1. Đầu tiên, có một mô hình cấu trúc structural model (còn được gọi là inner model trong ngữ cảnh của PLS-SEM) đại diện cho các cấu trúc (hình tròn hoặc hình bầu dục). Mô hình cấu trúc cũng hiển thị các mối quan hệ (đường dẫn) giữa các cấu trúc.
  2. Thứ hai, có các mô hình đo lường mesurement models (còn được gọi là các outer models trong PLS-SEM) của các cấu trúc hiển thị các mối quan hệ giữa các cấu trúc và các biến chỉ báo (hình chữ nhật).

Như vậy, mô hình đo lường và mô hình cấu trúc là hai thành phần không thể thiếu của một mô hình đường dẫn. Việc đánh giá các giả thiết trong một bài nghiên cứu dựa vào các quan hệ giữa các biến trong mô hình cấu trúc structural model.