Quy tắc loại biến xấu khi phân tích nhân tố EFA

Quy tắc loại biến xấu khi phân tích nhân tố EFA:

Quy tắc 1: đảm bảo độ giá trị hội tụ.

     Về mặt ý nghĩa, các hệ số tải nhân tố factor loading phải lớn hơn 0.5. Các items có hệ số tải bé hơn 0.5 cần phải được loại bỏ và chạy lại khi phân tích nhân tố. Ví dụ như hình bên dưới, hệ số factor loading của biến DAPUNG1 chỉ là 0.350<0.5. Do đó phải loại biến này ra và tiến hành phân tích efa lại lần thứ 2

Quy tắc 2: đảm bảo độ giá trị phân biệt.

     Xét trong cùng 1 dòng ,chêch lệch giữa giá trị lớn nhất và giá trị lớn thứ nhì phải lớn hơn 0.3, ở ví dụ bên dưới ta thấy hai biến DAPUNG1 và DAMBAO2 không đảm bảo điều kiện. Do dù 2 hệ số tải nhân tố của biến DAMBAO2 đều lớn hơn 0.5, nhưng mức chênh lệch 0.733-0.610<0.3 nên phải loại biến DAMBAO2. Còn trường hợp biến DAPUNG1, chênh lệch là 0.754-0.490<0.3 nên cũng loại luôn. Lưu ý trong thực tế các bạn xem loại lần lượt, chứ không loại 1 lần để hạn chế bỏ sót biến tốt nhé.

Vậy có hai Quy tắc loại biến xấu khi phân tích nhân tố EFA. Trong thực tế phân tích các bạn có thể gặp trường hợp dữ liệu xấu hơn, quá nhiều biến bị loại…