Lỗi không hiển thị giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted

Hiện tượng lỗi không hiển thị giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted

Khi chạy chương trình SPSS,có lúc phần Cronbach’s Alpha if Item Deleted không hiện số, giống như bị lỗi như hình dưới. Nhóm MBA sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý lỗi này nhé.

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

Giải pháp xử lý lỗi Cronbach’s Alpha if Item Deleted không hiện ra, chỉ hiện dấu chấm .a

-Thực ra nếu gọi đây là lỗi thì cũng không đúng, vì bất kì nhân tố nào có 2 biến mà chạy cronbach’s alpha đều hiện ra kết quả như trên. Lý do là giá trị này là giá trị dự đoán cho cronbach’s alpha của nhân tố khi loại biến trong hàng đó ra. Mà mình có mỗi 2 câu,  loại 1 câu thì chỉ còn 1 câu. Mà nhân tố chỉ có 1 câu thì không thể thực hiện chạy cronbach’s alpha cho nó được. Dẫn đến kết quả chỉ hiển thị dấu chấm . chứ không có hiện số.

-Cách xử lý hợp lý nhất là lúc thiết  kế bảng câu hỏi nên thiết kế mỗi nhân tố có ít nhất 3 câu nhé. Còn nếu việc đã rồi thì chấp nhận để kết quả nhân tố có 2 câu.