Quy tắc loại biến khi phân tích cronbach’s alpha

Quy tắc loại biến khi phân tích cronbach’s alpha

Có hai quy tắc loại biến trong cronbach’s alpha, chỉ cần thỏa mãn 1 trong 2 quy tắc là bắc buộc phải loại biến

– Hệ số tương quan biến tổng bé hơn 0.3 hoặc 0.4 ( tùy trích dẫn của tác giả nào).

– Hệ số cronbach’s alpha if item deleted lớn hơn hệ số cronbach hiện tại

Ví dụ, kết quả cronbach của thang đo có 4 items ra như sau:

Cronbach’s Alpha N of Items
.679 4
Item-Total Statistics
  Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted
TINCAY1 10.25 7.113 .679 .474
TINCAY2 9.96 7.681 .593 .536
TINCAY3 10.89 9.566 .089 .881
TINCAY4 10.14 7.176 .675 .479

     Ta thấy tương quan biến tổng của biến TINCAY3 là 0.089 < 0.3, do đó ta phải loại TINCAY3 và chạy lại cho 3 biến còn lại. Ngoài ra hệ số Cronbach’s Alpha nếu loại bỏ biến TINCAY3 là 0.881( tô màu đỏ ở trên), và số 0.881 này > 0.679 ( là hệ số cronbach’s alpha của thang đo), do đó dựa vào tiêu chuẩn này loại biến TINCAY3 cũng được.

     Cũng có một số trường hợp hệ số tương quan biến tổng > 0.3, nhưng hệ số Cronbach’s alpha if items deleted lại lớn hơn cronbach’s alpha hiện tại. Ta vẫn phải loại biến trong trường hợp này.

     Lưu ý ý nghĩa của hệ số Cronbach’s Alpha nếu loại bỏ biến TINCAY3 là 0.881( tô màu đỏ ). Đó là giá trị cronbach’s alpha nếu chạy lại cho 3 biến TINCAY1,2,4 ( như bảng bên dưới) . Do giá trị cronbach’s alpha càng cao càng tốt, do đó nếu loại bỏ TINCAY3 mà cronbach tăng lên thì tại sao lại không loại 🙂

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha N of Items
.881 3

Item-Total Statistics
  Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted
TINCAY1 7.40 4.481 .761 .841
TINCAY2 7.10 4.693 .737 .861
TINCAY4 7.29 4.335 .814 .792

Cách tăng giá trị cronbach’s alpha cũng áp dụng hai quy tắc này để xử lý, đôi khi một số bài luận văn cần phải cải thiện hệ số cronbach’s alpha thì cần phải loại một số items như trên đã đề cập