So sánh SPSS và EVIEWS khi phân tích hồi quy, cùng một bộ số liệu

SPSS và EVIEWS là hai công cụ thống kê mạnh. Mỗi phần mềm có lợi thế riêng của nó. EViews có thể được sử dụng để phân tích thống kê tổng hợp và phân tích kinh tế, chẳng hạn như cross-section và phân tích dữ liệu bảng và dự báo, ước lượng  chuỗi thời gian.
Ở đây, nhóm MBA Bách Khoa thực hiện kiểm định hồi quy với cùng một bộ dữ liệu trên hai phần mềm khác nhau là SPSS và EVIEWS để các bạn thấy sự tương đồng của hai phần mềm này, và ở một ý nghĩa  lớn hơn, cùng một bộ dữ liệu thì cho dù dùng phần mềm nào chạy thì cũng ra kết quả như nhau.
Về mô hình:
– Biến độc lập: Tangible,Reliability,Responsiveness,Assurance,Empathy
– Biến phụ thuộc :Satisfaction
Sau đây là hình ảnh kết quả khi chạy hồi quy dữ liệu bằng hai phần mềm EVIEW và SPSS.

Cụ thể so sánh SPSS và EVIEWS:
-Chỉ số R bình phương hiệu chỉnh là 0.547 là như nhau, như phần tô màu đỏ trong hai hình.
-Giá trị Sig. bên SPSS tương ứng với cột Prob. của EVIEWS, hai kết quả như nhau được tô  màu xanh.
-Hệ số b của phương trình hồi quy là như nhau, được tô  màu tím như trong  hai hình
-Đó là các kết quả chính, còn các kiểm định F, kiểm định t… tất cả kết quả đều giống nhau
Như vậy, cả 5 yếu tố đều có tác động có nghĩa thống kê đến biến phụ thuộc.