Giá trị Communalities trong phân tích nhân tố EFA

Giá trị Communalities là mức độ một items tương quan với tất cả các items khác. Các giá trị Communalities lớn thì tốt hơn. Nếu giá trị Communalities của một biến mang giá trị thấp (giữa 0,0-0,4), thì biến đó có dấu hiệu  tải cùng lúc lên nhiều yếu tố. Trong bảng bên dưới, bạn nên xác định các giá trị thấp trong cột “Extraction”. Giá trị thấp chỉ ra những ứng cử viên để loại bỏ sau khi bạn kiểm tra ma trận mẫu (pattern matrix) hoặc ma trận xoay (rotated component matrix). Tiêu chuẩn ngưỡng của giá trị Communalities > 0.4 là được chấp nhận.

Communalities
Initial Extraction
TINCAY1 1.000 .829
TINCAY2 1.000 .790
TINCAY4 1.000 .847
DAPUNG1 1.000 .608
DAPUNG3 1.000 .824
DAPUNG5 1.000 .787
DAPUNG6 1.000 .708
DAMBAO1 1.000 .790
DAMBAO2 1.000 .620
DAMBAO3 1.000 .668
DAMBAO4 1.000 .743
CAMTHONG1 1.000 .657
CAMTHONG2 1.000 .797
CAMTHONG3 1.000 .798
HUUHINH1 1.000 .743
HUUHINH2 1.000 .728
HUUHINH3 1.000 .732
MINHBACH1 1.000 .541
MINHBACH2 1.000 .734
MINHBACH3 1.000 .526
MINHBACH4 1.000 .746
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Lưu ý là Giá trị Communalities trong phân tích nhân tố EFA xuất hiện trong khi phân tích nhân tố, và thực tế thì giá trị này ít khi được phân tích, nguyên nhân là do khi vào ma trận xoay, biến nào xấu thì hệ số tải cũng khác thấp, và cũng bị loại nên cũng không cần loại ở bước nhận xét bảng Communalities