• B1 : tạo các biến Y; X1; X2 : nhập lệnh ” genr x1 = na” , ” genr x2 = na”, ” genr Y =na “
  • B2 : nhập dữ liệu cho các biến Y; X1; X2

  • B3: lấy Logarit để làm trơn dữ liệu.
  • B4 : Thực hiện hồi quy bội : nhập lệnh ” LS log(y)  c log(x1) log(x2) “

 

 

  • B5 : Kiểm định Wald
    • sau khi hồi quy, chọn View/ Coefficient Tests / Wald – Coefficient Restrictions…
    • Nhập C(2) + C(3) =1

 

 

  • Vì giá trị F tính toán = 27.28538 > giá trị F tra bảng ở mức ý nghĩa 5%  ( giá trị P < mức ý nghĩa 5% ) nên ta bác bỏ giả thuyết Ho : β2 + β3 =1