Đồ thị phân tán được sử dụng để xem xét mối quan hệ biến thiên của hai biến. Để vẽ biểu đồ phân tán ta làm như sau


ĐỒ THỊ PHÂN TÁN 2 BIẾN


Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn Quick > Graph và nhập tên hai biến muốn vẽ đồ thị vào. Sau đó nhấn OK

Bước 2: Sau khi nhấn OK, cửa sổ Graph Options hiện lên. Chọn tính năng Graph Type trong phần Option Pages, và chọn kiểu đồ thị muốn vẽ trong phần Specific là Scatter.

Nếu muốn vẽ thêm đường hồi qui tuyến tính lên đồ thị, ở ô Fit line ta chọn Regression line. Kết quả như sau


ĐỒ THỊ PHÂN TÁN CỦA MỘT BIẾN THEO NHIỀU BIẾN


 

Ví dụ: Vẽ đồ thị phân tán của biến giavang theo biến giadau và giakhi ta làm như sau:

Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn Quick > Graph và nhập tên hai biến muốn vẽ đồ thị vào. Sau đó nhấn OK

Bước 2: Sau khi nhấn OK, cửa sổ Graph Options hiện lên. Trong phần Option Pages chọn Graph Type, trong phần Specific chọn Scatter, trong phần Multiple Series chọn Single graphFirst vs. All (vẽ trên cùng một đồ thị) hoặc Multiple graph-First vs. All (vẽ riêng từng đồ thị) để vẽ đồ thị phân tán của biến thứ nhất theo các biến còn lại.

Sau khi nhấn OK, kết quả như sau

 

Còn nếu chọn Multiple graph – First vs. All trong phần Multiple series ta được kết quả như sau


ĐỒ THỊ PHÂN TÁN THEO TỪNG CẶP BIẾN


Ví dụ: Vẽ đồ thị phân tán của ba biến giavang, giadau, giakhi theo từng cặp ta làm như sau:

Thực hiện như phần trên (một biến theo nhiều biến) nhưng trong phần Multiple series ta chọn Scatter plot matrix

Kết quả như sau