Doanh nghiệp: bản chất và tồn vong

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Một cách tổng quan, doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân, quy tụ các phương tiện tài chính, vật chất và con người nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ, trên cơ sở tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng, thông qua đó tối đa hóa lợi của chủ sở hữu, đồng thời kết hợp một cách hợp lý các mục tiêu xã hội.

Các bài viết sau đây sẽ làm rõ về đặc điểm, phân loại, vận hành và giải thể của doanh nghiệp.

I. Định nghĩa doanh nghiệp

 1. Một số quan điểm về doanh nghiệp.
 2. Định nghĩa doanh nghiệp.

II. Phân loại doanh nghiệp.

 1. Căn cứ vào tính chất sở hữu tài sản trong doanh nghiệp
 2. Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.
 3. Căn cứ vào quy mô của doang nghiệp

III. Bản chất và đặc điểm của hệ thống kinh doanh

 1. Bản chất của kinh doanh.
 2. Đặc điểm của hệ thống kinh doanh
 3. Các yếu tố sản xuất

IV. Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất và phân phối

 1. Doanh nghiệp là đơn vị sản xuất.
 2. Doanh nghiệp là đơn vị phân phối.

V. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp

 1. Quan niệm về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp .
 2. Các yếu tố của môi trường kinh doanh.
 3. Mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp
 4. Mục đích của doanh nghiệp
 5. Mục tiêu của doanh nghiệp.

VII. Thành lập, giải thể, phá sản một doanh nghiệp

 1. Tạo mới lập doanh nghiệp mới
 2. Mua lại một doanh nghiệp sẵn có
 3. Đại lý độc quyền
 4. Phá sản doanh nghiệp

Xem thêm về khoa học quản lý doanh nghiệp và các học thuyết doanh nghiệp.