Cách cài đặt PROCESS macro để xử lý biến trung gian, biến điều tiết trên SPSS

PROCESS hoạt động trên SPSS phiên bản 18 trở lên. PROCESS có thể được cài ở Windows và Mac OS.
Việc cài đặt PROCESS mục đích chính là để xử lý cho mô hình SPSS có biến điều tiết, biến trung gian.

Mục đích chính của bài này là cài được menu PROCESS, để khi vào chương trình nó xuất hiện như sau:

Bước 1: vào http://processmacro.org/download.html để tải PROCESS 3.0 nhé. Sau khi tải về giải nén ra thư mục ngoài Desktop sẵn để chuẩn bị cài đặt PROCESS macro
Bước 2: Mở SPSS bằng quyền Administrator. Bằng cách nhấn chuột phải vào biểu tượng SPSS Statistics và chọn “Run as administrator”

Bước 3: Sau khi mở SPSS, dưới menu “Utilities” , chọn “Custom Dialogs” , sau đó chọn tiếp “Install Custom Dialog,”. Sau đó chọn file “process.spd” nằm trong thư mục vừa giải nén ở Desktop lúc nãy, sau đó nhấn “Open.”

Bước 4: Kiểm tra lại trong menu Analyze -> Regression đã xuất hiện mục “PROCESS v3.0 by Andrew F.Hayes” chưa nhé. Nếu đã có thì việc cài đặt PROCESS macro đã thành công.
Bước 5: Khi cần phân tích SPSS có biến trung gian, biến điều tiết, với dạng mô hình phù hợp thì nhấn vào menu ở bước 4. Kết quả ra như sau: