Hướng dẫn sử dụng One Sample T Test để so sánh giá trị trung bình của một tổng thể với một giá trị cụ thể trong SPSS

One Sample T Test dùng để so sánh giá trị trung bình của một tổng thể với một giá trị cụ thể. Ví dụ giả thiết đặt ra là độ tuổi trung bình của khách hàng của một công ty có bằng 30 tuổi hay không. Lúc này ta sẽ dùng kiểm định giả thiết về trung bình của tổng thể, còn gọi là One-Sample T-Test.

Tuổi của khách hàng được tô đỏ như trong hình.

Thực hành sử dụng One Sample T Test trong SPSS

Đầu tiên vào menu Analyze- Compare means – One-Sample T Test như hình dưới.

Sau đó đưa biến cần test, ở đây là biến độ tuổi DoTuoi vào ô Test Variable(s). Còn ô Test Value bạn nhập giá trị cần kiểm định, ở đây nhóm nhập số 30, nghĩa là kiểm định độ tuổi trung bình xem có bằng 30 tuổi hay không.

Sau đó nhấn OK.

Kết quả ra như sau:

Cách đọc kết quả One Sample T test

Ta thấy giá trị Sig. (2 – tailed) =0.033 <5% ( phần tô đỏ trong hình trên), do đó ta có thể bác bỏ giả thiết H0 : tuổi trung bình của khách hàng là 30 tuổi. Căn cứ vào giá trị mean=28.02 trong bảng One Sample Statistics ta thấy giá trị trung bình độ tuổi thấp hơn 30 tuổi.( lưu ý ở đây giá trị kiểm đinh t về tuổi trung bình của khách hàng là t=-2.191, ứng với mức ý nghĩa 0.033<0.05)

Trong trường hợp Sig. (2 – tailed) > 5% thì ta có thể kết luận độ tuổi trung bình của khách hàng là 30 tuổi ứng với mức ý nghĩa 5%