Cách chạy phân tích tương quan với SPSS

Thực hành cách chạy SPSS cho phần phân tích tương quan, các bạn xem ở đây

Kiểm định hệ số tương quan Pearson dùng để kiểm tra mối liên hệ tuyến tính giữa các biến .

  • Nếu các biến độc lập và biến độc lập có tương quan chặt thì phải lưu ý đến vấn đề đa cộng tuyến khi phân tích hồi quy (giả thuyết H0: hệ số tương quan bằng 0).
  • Nếu biến độc lập có tương quan với biến phụ thuộc thì đó là biểu hiện tốt.

Phân tích tương quan: vào menu Analyze-> Correlate -> Bivariate

Chọn các nhân tố qua ô Variables bên phải. Xong bấm OK