Xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn Multiple Response

Đối với câu hỏi nhiều lựa chọn, khi cần phân tích tần số chúng ta không sử dụng công cụ thống kê mô tả tính Frequency thông thường. Công cụ dùng xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn là Multiple Response.

Thực hành từng bước xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn Multiple Response

1.Định dạng biến tổng hợp

  1. Từ menu Analyze -> Multiple Response -> Define Variable Sets… để mở hộp thoại sau:
  2. Chọn tất cả các biến thuộc câu nhiều lựa chọn đưa vào khung Variables in Set.
  3. Khai báo cách mã hoá ở khung Variables Are Coded As:

       -Nếu dùng cách mã hoá 1: dùng dạng câu hỏi phân đôi Có – Không, ta sẽ khai báo biến ở dòng Dichotomies. Và sẽ đếm giá trị “” ở ô Counted value. Đối với ví dụ trên, do ta khai báo “1 là Không”, “2 là Có”, nên ở ô này ta sẽ nhập giá trị cần đếm là “2”

       -Nếu dùng cách mã hoá 2, ta sẽ khai báo ở dòng Categories, và đếm các số thứ tự của biến. Trong ví dụ trên có 6 biến, ta sẽ đếm từ giá trị 1 đến 6 tại ô Range: 1 through: 6.

  1. Khai báo tên và nhãn biến ở khung Name và Label.
  2. Click vào Add để xác nhận biến tổng hợp đã được tạo -> Click chọn Close để hoàn tất quá trình định dạng biến tổng hợp.

2.Phân tích tần số Frequency

-Từ menu Analyze -> Multiple Response -> Frequency, xuất hiện hộp thoại sau:

-Đưa biến tổng hợp vừa tạo ở phần trên vào ô Tables for -> Click chọn Ok để hoàn tất thao tác.

-Kết quả hiện ra ở cửa sổ Output như sau:

$TSPHAUTHUATTH Frequencies
Responses Percent of Cases
N Percent
TIEN SU PHAU THUAT TONG HOPa  tien su cat viem ruot thua 38 69.1% 76.0%
 tien su mo lay thai 3 5.5% 6.0%
 tien su mo cat tu cung 2 3.6% 4.0%
tien su phau thuat u buong trung 3 5.5% 6.0%
ts mo do benh khac 9 16.4% 18.0%
Total 55 100.0% 110.0%
a. Dichotomy group tabulated at value 2.

          -Percent of Cases: phần trăm trên tổng số bệnh nhân được quan sát (50 bệnh nhân)

          -Percent of Responses: phần trăm trên tổng sự trả lời (vì mỗi bệnh nhân có thể có nhiều tiền sử phẩu thuật nên tổng sự trả lời = 55 > cỡ mẫu quan sát = 50)