Cách hiển thị giá trị Direct Effects,Indirect Effects,Total Effects trong AMOS

Lý do phải hiển thị giá trị Direct Effects,Indirect Effects,Total Effects trong AMOS

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn Cách hiển thị giá trị Direct Effects,Indirect Effects,Total Effects trong AMOS. Đa số bài báo hoặc luận văn sẽ không cần hiển thị, tuy nhiên có một số bài báo yêu cầu ghi rõ ra thì đây là cách làm nhé.

Giả sử mô hình như sau:

Mặc định khi chạy, chương trình AMOS sẽ không hiển thị giá trị Direct Effects,Indirect Effects,Total Effects.

Cách hiển thị giá trị Direct Effects,Indirect Effects,Total Effects trong AMOS

Ta vào Analysis properties, check vào Indirect, Direct & Total Effects

Sau đó ta ấn chạy mô hình lại

Cách đọc giá trị Direct Effects,Indirect Effects,Total Effects trong AMOS

Sau khi có kết quả AMOS ta ấn vào các giá trị Direct Effects,Indirect Effects,Total Effects như hình tô đỏ bên dưới. Ở đây ví dụ sẽ ấn vào tác động gián tiếp Indirect Effects

Ngoài ra muốn tìm hiểu ý nghĩa cụ thể của các số hiện ra, ta có thể ấn chuột vào và sẽ được giải thích cụ thể, ví dụ ta ấn vào số .118 ở hàng PHUTHUOC và cột DOCLAP thì sẽ được giải thích như sau:

The indirect (mediated) effect of DOCLAP on PHUTHUOC is .118. That is, due to the indirect (mediated) effect of DOCLAP on PHUTHUOC, when DOCLAP goes up by 1, PHUTHUOC goes up by 0.118. This is in addition to any direct (unmediated) effect that DOCLAP may have on PHUTHUOC.

Tương tự như vậy, ta có thể xem tác động tổng hợp Total Effects, tác động trực tiếp Direct Effect bằng cách ấn vào các menu tương ứng nhé.