Cách nhận biết mô hình đo lường trong amos

Mô hình đo lường measurement model: phần trong mô hình chỉ rõ biến quan sát (observed) phụ thuộc vào biến tiềm ẩn như thế nào được gọi là mô hình đo lường.

Ví dụ mô hình sau đây :

hinh1

Thật ra bao gồm 4 mô hình đo lường con phân biệt:

hinh2

Trường hợp mô hình con KNOWLEDGE , hai kiểm định được thiếp lập:  1knowledge và 2knowledge được giả định phụ thuộc vào khái niệm cơ sở, nhưng không đo lường trực tiếp được, chính là knowledge. Theo mô hình này, hệ số hồi quy của hai kiểm định con có thể khác nhau, bởi vì ảnh hưởng của error3 và error4 ( đại diện cho sai số của hai kiểm định con này). 1knowledge và 2knowledge được gọi là indicators của biến tiềm ẩn knowledge.