Cách xử lý lỗi The model is probably unidentified

Có bạn nào từng bị lỗi này: The model is probably unidentified. In order to achieve identifiability, it will probably be necessary to impose 1 additional constraint.
====> Cách xử lý: Tìm kiếm trong mô hình, xem có nhân tố nào chưa gán ràng buộc trọng số regression weight bằng 1. Sau đó gán giá trị 1 cho nó. Như trong phần mũi tên màu đỏ trong hình. Còn phần mũi tên màu xanh chưa được gán trọng số 1. Cần phải được gán nếu không muốn báo lỗi khi chạy
amos thieu 1 constrain