Một số chỉ tiêu cơ bản về dãy số thời gian

1. Mức độ trung bình theo thời gian

2. Lượng tăng giảm tuyệt đối

Là chỉ tiêu biểu hiện sự thay đổi về giá trị tuyệt đối của hiện tượng giữa hai thời kỳ hoặc hai thời điểm nghiên cứu.

3. Tốc độ phát triển (lần, %)

Là chỉ tiêu biểu hiện sự biến động của hiện tượng xét về mặt tỷ lệ.

4. Tốc độ tăng giảm

Là chỉ tiêu  biểu  hiện  số tăng  lên hay giảm xuống về mặt tỷ lệ  của  hiện tượng nghiên cứu.

5. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng giảm


Chỉ tiêu này biếu hiện mối quan hệ giữa chỉ tiêu lượng tăng giảm tuyệt đối và chỉ tiêu tiêu tốc độ tăng giảm. Nghĩa là xem xét 1% tăng giảm của hiện tượng sẽ tương ứng với một lượng giá trị tuyệt đối tăng giảm là bao nhiêu.