Ước lượng tỉ lệ tổng thể

Trong nhiều trường hợp ta có thể quan tâm đến tỷ lệ các đơn vị có một tính chất nào đó trong tổng thể. Chẳng hạn, tỷ lệ khách hàng sử dụng một loại sản phẩm nào đó hoặc tỷ lệ phế phẩm trong sản xuất,… Khi đó, ta thực hiện ước lượng cho tỷ lệ p của tổng thể.