Phân tích thành tố khẳng định CFA

Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) là bước phân tích tiếp theo của phân tích nhân tố khám phá EFA, bao gồm thiết kế để xác định, kiểm nghiệm và điều chỉnh các mô hình đo lường một cách độc lập đối với mỗi biến độc lập. Sử dụng dữ liệu nghiên cứu ta phân tích bằng phần mềm spss bằng phương pháp principal axis factoring với promax và kết quả đạt được ta lấy ma trận xoay các thang đo độc lập.

Cụ thể, phân tích CFA gồm hai nội dung là phân tích hệ số Cronbach’s Alpha với SPSS tại đâyhướng dẫn phân tích CFA như EFA bằng SPSS tại đây nhưng đối với các biến quan sát của từng biến độc lập riêng lẻ.