Thang đo likert nào áp dụng được để chạy cronbach’s alpha?

Một số nguyên tắc khi chọn câu hỏi để chạy cronbach’s apha

Nguyên tắc 1: Các câu hỏi dạng định tính như giới tính, trình độ học vấn, nơi sinh sống… không được chọn để chạy độ tin cậy cronbach’s alpha. Vì chạy ra kết quả không có ý nghĩa kết luận gì cả.

 Như vầy là sai nguyên tắc nhé, vì cronbach’s alpha chỉ áp dụng để đánh giá độ tin cậy của các thang đo likert hoặc tương tự thôi.

Nguyên tắc 2: Các câu hỏi này sử dụng thang đo liên tục, tăng dần hoặc giảm dần, ví dụ thang đo likert5, likert7.

Thang đo likert nào áp dụng được để chạy cronbach’s alpha?

Như ví dụ trên là thang đo likert5. Thực ra likert 5, 7, hay 10 đều được, miễn là likert các bạn nhé. Áp dụng đúng là phải chạy cronbach’s alpha cho các câu hỏi dạng likert. Lưu ý là các các câu hỏi trong cùng một nhân tố này phải nói về cùng 1 vấn đề, đóng góp cho 1 vấn đề.

Nguyên tắc 3: Ngoài ra, nhưng câu hỏi đem vào chạy cronbach’s alpha chung phải cùng thuộc 1 nhân tố, nghĩa là cùng đóng góp vào 1 khái niệm. Ví dụ ở trên, các câu hỏi cùng đóng góp vào khái niệm CHẤT LƯỢNG CẢM NHẬN. Còn nếu đưa 2 khái niệm khác nhau vào chạy chung cronbach’s alpha thì có khả năng là các chỉ số cronbach’s alpha sẽ không được đẹp, vì quan điểm của người khảo sát khác nhau giữa  2 nhân tố.

Nguyên tắc 4: Và lưu ý nếu trong bảng câu hỏi có câu hỏi đảo reverse code thì các bạn phải đảo lại xong mới chạy cronbach’s alpha ra kết quả đẹp được nhé. Ví dụ là 5 đảo thành 1, 4 đảo thành 2, 3 giữ nguyên, 2 đảo thành 4, 1 đảo thành 5.