Phân tích hồi quy là gì?

Phân tích hồi quy là gì?

Bài này sẽ không đi sâu vào kỹ thuật phân tích hồi quy. Mà chỉ cung cấp cho các bạn mới bước vào nghiên cứu những khái niệm cơ bản nhất, để xác định xem bài nghiên cứu của các bạn có áp dụng được kỹ thuật hồi quy thôi. Và nếu áp dụng hồi quy thì cần làm những bước nào?
Phân tích hồi quy là đánh giá xem có những yếu tố nào tác động đến một vấn đề cụ thể nào đó. Ví dụ bạn là chủ doanh nghiệp, bạn muốn đánh giá xem có những yếu tố nào tác động đến quyết định nghỉ việc của nhân viên( ví dụ: tiền lương, bản chất công việc được giao) để từ đó đưa ra giải pháp cho mục tiêu cuối cùng là hạn chế việc nghỉ việc của nhân viên.

Những dạng đề tài áp dụng hồi quy thông dụng:

– Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng,Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng, Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định nghỉ việc, Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND huyện…
– Những yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng tại ngân hàng.
Như vậy, những đề tài dạng hồi quy này đều có chung khuôn mẫu, đó là sẽ có một số yếu tố(là yếu tố ĐỘC LẬP) tác động vào một yếu tố (là yếu tố PHỤ THUỘC). Và thông thường tên của đề tài lúc nào cũng bao gồm tên của yếu tố PHỤ THUỘC.( ví dụ đề tài tên là:Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định nghỉ việc của nhân viên tại ngân hàng Vietcombank. Thì yếu tố PHỤ THUỘC là: quyết định nghỉ việc, còn yếu tố độc lập có thể là: tiền lương, tiền thưởng, quan hệ với đồng nghiệp, quan hệ với cấp trên, tính chất công việc…)

Vậy mục tiêu của việc chạy hồi quy là gì?

Ở đây sẽ lấy ví dụ cụ thể ở trên. Biến độc lập là tiền lương, tiền thưởng, quan hệ với đồng nghiệp, quan hệ với cấp trên, tính chất công việc. Mục tiêu của hồi quy sẽ là
– Đánh giá xem biến độc lập tiền lương, tiền thưởng có tác động đến biến phụ thuộc quyết định nghỉ việc hay không?
– Đánh giá xem biến độc lập quan hệ với đồng nghiệp có tác động đến biến phụ thuộc quyết định nghỉ việc hay không?
– Đánh giá xem biến độc lập quan hệ với cấp trên có tác động đến biến phụ thuộc quyết định nghỉ việc hay không?
– Đánh giá xem biến độc lập tính chất công việc có tác động đến biến phụ thuộc quyết định nghỉ việc hay không?

Làm thế nào để chạy được hồi quy?

Để chạy được hồi quy bạn cần phải có số liệu, sau đó đưa vào phần mềm để máy tính ra kết quả cho bạn.
Số liệu có thể ở dạng sơ cấp hoặc thứ cấp.
-Số liệu sơ cấp: bảng câu hỏi khảo sát
-Số liệu thứ cấp: các chỉ số báo cáo tài chính, số liệu kinh doanh của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán