Thủ tục blindfolding tính toán giá trị Q bình phương Q2

Blindfolding là một kĩ thuật sử dụng lại mẫu để tính ra chỉ số Q bình phương Q2, nếu Q2 >0 chứng tỏ biến ngoại sinh có khả năng dự đoán thích hợp đến biến nội sinh đang được xem xét. Chỉ số Q2 này là một khái niệm mới, chỉ có trong SmartPLS.

Sau khi tính được giá trị Q2, sẽ áp dụng để tính giá trị effect size q2 có công thức như sau

effect size q2 = (Q2_included – Q2_excluded)/ (1 – Q2_included)

Với Q2_included và Q2_excluded là giá trị Q bình phương của biến nội sinh khi biến ngoại sinh tương ứng được đưa vào mô hình hoặc loại ra khỏi mô hình. Giá trị q2 ứng với 0.02, 0.15, và 0.35 chứng tỏ biến ngoại sinh có khả năng dự đoán nhỏ, trung bình và lớn đến biến nội sinh.

Lưu ý chỉ số effect size q2 , SmartPls không tự tính như chỉ số f2, mà phải tính tay bằng cách tính Q2_included bằng blindfolding, sau đó phải bỏ biến ngoại sinh thủ công ra khỏi mô hình, rồi tính lại tính Q2_excluded bằng blindfolding. Sau đó mới tính = tay q2 theo công thức trên.