Cách viết trích dẫn và Ghi tài liệu tham khảo

* Vai trò: Đây là bước khá quan trọng và không thể thiếu trong đề tài nghiên cứu, nó thể hiện sự trung thực của người làm nghiên cứu, sự tôn trọng đối với các tác giả khác, cũng như giúp cho đề tài nghiên cứu mang tính thuyết phục cao hơn.

1. Các hình thức trích dẫn

 • Trích dẫn nguyên văn
 • Diễn đạt gián tiếp theo sự hiểu biết của mình
 • Trích dẫn bảng biểu, hình vẽ minh họa

2. Cách ghi tài liệu tham khảo (theo ISO 690 và thông lệ quốc tế)

(1) Đối với sách

Các thành phần bắt buộc phải ghi đối với một tài liệu là sách:

 • Tên tác giả

+ nước ngoài: họ, chữ viết tắt của tên và chữ lót + trong nước: tên, chữ viết tắt của họ và chữ lót

 • Năm xuất bản (nằm trong ngoặc đơn)
 • Tên sách (in nghiêng hoặc gạch dưới)
 • Tên nhà xuất bản
 • Tên địa danh nơi nhà xuất bản tọa lạc
 • Lần tái bản (nếu có)

Ví dụ:

Theo ISO 690

Gall, J-C. Paléoécologie. Paysages et environnements disparus. 2e éd. Paris: Masson, 1998. 239p. ISBN 2-225-83084-3

Theo cách tổng quan khoa học

Gall, J-C. (1998). Paléoécologie. Paysages et environnements disparus. 2e éd. Paris: Masson

Theo các cách phổ biến khác

Aigner, D. J: Basic Econometrics, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1971.

American National Standards Institute, Inc. 1969. American national standard for the abbreviation of titles of periodicals. ANSI Z39.5-1969. American National Standards Institute, Inc., New York.

(2) Đối với bài báo đăng trong tạp chí khoa học

Các thành phần bắt buộc phải ghi đối với một tài liệu là bài báo đăng trong tạp chí khoa học:

 • Tên tác giả
 • Năm xuất bản (nằm trong ngoặc đơn)
 • Tên bài viết (nằm trong dấu nháy đon)
 • Tên tờ báo hoặc tạp chí (in nghiêng)
 • Số, kỳ
 • Ngày tháng xuất bản và số trang Ví dụ:

Theo ISO 690

Deleu, M et al. Apercu des techniques d’analyse conformationelle des macromolecules biologiques. Biotechnologie, Agronomie, Societé et Environnement, 1998, vol 2, no 4, p.234-247

Theo cách tổng quan khoa học

Deleu M., Watheler B., Brasseur R., Paquot M. (1998). Apercu des techniques d’analyse conformationelle des macromolecules biologiques. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2(4), 234-247

Theo các cách phổ biến khác

McGirr, C. J. 1973. Guidelines for abstracting. Tech. Commun. 25(2):2-5.

Rosner, J. L. 1990. Reflections on science as a product. Nature 345:108.

Kaplinsky, R. (1999). “Globalisation and Unequalization: What Can Be Learned from Value Chain Analysis.” Journal of Development Studies 37(2): 117-146.

(3) Đối với bài đăng trong tuyển tập bài viết khoa học Theo ISO 690

Troxler, W.L. Thermal desorption. In Kearney, P. and Roberts, T. (eds), Pesticide remediation in soils and water. Chichester, UK: Wiley, 1998, p.105-128

Theo cách tổng quan khoa học

Troxler, W.L. (1998). Thermal desorption. In Kearney, P. and Roberts, T., eds. Pesticide remediation in soils and water. Chichester, UK: Wiley, p.105-128

Theo các cách phổ biến khác

Hugon, P., 1985. “Le miroir sans tain. Dépendance alimentaire et urbanisation en Afrique: un essai d’analyse mésodynamique en termes de filières”, in Altersial, CERED & M.S.A. (eds.), Nourrir les villes, L’Harmattan, pp. 9 46.

Suhariyanto, K., Lusigi, A., Thirtle, C., 2001. Productivity growth and convergence in Asian and African agriculture. In: Lawrence, P., Thirtle, C. (Eds.), Africa and Asia in Comparative Economic Perspective. Palgrave, New York.

 • Đối với nguồn từ Internet
 • Tên tác giả
 • Năm xuất bản (nằm trong ngoặc đơn)
 • Tên bài viết (nằm trong dấu nháy đon)
 • Tên trang web chính (in nghiêng)
 • Địa chỉ chi tiết của bài viết (nếu có)
 • Ngày tháng năm truy cập Ví dụ:

Theo ISO 690-2

Ashby J.A et al. Investing in Farmers as Researchers. Ciat publication n0 318 [online]. Cali, Colombia: CIAT, 2000 [ref. on Jan 20th 2002). Available on World Wide Web: <http://www.ciat.cigiar.org/downloads/pdf/Investing farmers.pdf>

Theo cách tổng quan khoa học

Ashby J.A., Braun A.R., Gracia T., Del Pilar Guerrero L., Hernandez L.A., Quiros C.A., Roa J.I. (2000). Investing in Farmers as Researchers. Ciatpublication n0 318 [online]. Cali, Colombia: CIAT, 2000. Available on World Wide Web: <http://www.ciat.cigiar.org/downloads/pdf/Investing farmers.pdf>, Consulted Jan 20th 2002