Để tìm ma trận tương quan của các biến ta làm như sau:

Bước 1: Trên thanh công cụ chọn Quick > Group Statistics > Correlations 

Bước 2: Sau khi cửa sổ Series List hiện lên ta nhập tên các biến muốn tìm ma trận tương quan vào. Sau đó nhấn OK

Kết quả như sau