Để tìm ma trận hiệp phương sai của các biến ta làm như sau:

Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn Quick > Group Statistics > Covariances

Bước 2: Khi cửa sổ Series List hiện lên, ta nhập tên các biến mong muốn vào và bấm OK để nhận kết quả

Kết quả như sau