Ví dụ: Đối với dữ liệu binary. Ta sẽ thực hiện hồi quy trong đó biến độc lập là GPA và GRE, biến phục thuộc là ADMIT theo mô hình logit và probit trong Eviews như sau

Bước 1: Trên thanh công cụ, ta chọn Quick > Estimate Equation và điền vào khung các biến trong mô hình hồi quy

 

Bước 2: Trong phần Estimation settings ta chọn Method là Binary

Bước 3: Cửa sổ Equation Estimation hiện lên như sau

Ta sẽ chọn trong phần Binary estimation method là probit hoặc logit tùy theo mô hình muốn làm. Sau đó bấm Ok để nhận kết quả

Nếu thực hiện mô hình Logit ta có kết quả sau

Trong cửa sổ Equation bấm chọn View > Representations để hiển thị phương trình hồi quy

Kết quả

* Nếu thực hiện mô hình Logit ta có kết quả sau

Phương trình hồi quy