Sử dụng AMOS cơ bản để vẽ mô hình SEM, CFA cho người mới học

Vẽ biến quan sát,vẽ biến tiềm ẩn
-Vẽ đường dẫn path, hiện phương sai covariances
-Tạo ghi chú Figure captions trên màn hình
-Cách hiển thị các biến trên mô hình, các biến trong bộ dữ liệu
-Chọn một đối tượng, hoặc tất cả đối tượng
-Copy,di chuyển, xóa đối tượng trên màn hình.
-Thay đổi hình dạng đối tượng,xoay đối tượng.
-Cách sử dụng đũa thần để touch up , làm đẹp hình vẽ.
-Di chuyển toàn bộ đối tượng sử dụng Preserve Symmetries
-Sử dụng nút: select data file, Analysis Properties, Calculate Estimates
( Áp dụng cho vẽ mô hình SEM, phân tích CFA)