Tiêu chuẩn Fornell-Larcker để đánh giá giá trị phân biệt Discriminant Validity

Tiêu chuẩn Fornell-Larcker so sánh căn bậc 2 của phương sai trích AVE với hệ số tương quan của 2 biến tiềm ẩn. Cụ thể là căn bậc 2 của AVE của 1 nhân tố phải lớn hơn hệ số tương quan lớn nhất của nhân tố đó và các nhân tố khác. Các viết khác là AVE phải lớn hơn bình phương hệ số tương quan với các nhân tố khác. Logic của phương pháp Fornell-Larcker này là một nhân tố chia sẻ phần biến thiên với các indicators của nó nhiều hơn là với các nhân tố khác.

Ở đây, AVE của Y1=0.55, AVE của Y2=0.65, và bình phương tương quan =0.64. Đo đó tiêu chuẩn Fornell-Larcker áp dụng ở đây chưa đạt. Y1 giải thích phần phương sai của các items của nó ít hơn là phần nó chia sẻ với Y2. Ngụ ý rằng hai nhân tố Y1 và Y2, về lý thuyết là khác nhau, nhưng thực tế là không khác nhau hoàn toàn. Như vậy giá trị phân biệt chưa đạt được.

Trong SmartPLS, bảng kết quả đánh giá ra như hình dưới, trong vòng tròn màu đỏ số 0.825 là căn của AVE của COMP( AVE=0.681). trong vòng tròn màu xanh có số 0.645 là hệ số tương quan giữa COMP và LIKE. Như vậy căn(AVE) lớn hơn hệ số tương quan, như vậy có thể kết luận tiêu chuẩn Fornell-Larcker trong trường hợp này đạt