Ước lượng phương sai tổng thể

Để xem xét độ đồng đều của dữ liệu hoặc chất lượng của sản phẩm, trong một số trường hợp ta có thể sử dụng ước lượng phương sai của tổng thể để xem xét. Để thực hiện bài toán này ta thực hiện như sau:

Chọn một mẫu ngẫu nhiên n quan sát có phân phối chuẩn, với độ tin cậy 1 -a ta có ước lượng phương sai: