Cách khắc phục lỗi SPSS Error accessing the Excel file. If the file is open in another application, please close it and retry

Hiện tượng lỗi

Khi mở file excel từ phần mềm SPSS, có lúc sẽ bị lỗi : SPSS Error accessing the Excel file. If the file is open in another application, please close it and retry, (nghĩa là không thể truy cập file excel, nếu có một ứng dụng đang giữ file này, hãy đóng nó).

Có hai cách khắc phục lỗi này như sau:

1. Cách thứ 1: nếu có chương trình excel đang mở file dữ liệu này, hãy đóng nó lại.

2. Cách thứ 2: Nếu bạn xài SPSS bản 16.0 và file excel của bạn có đuôi .xlsx ,  thì bắc buộc bạn phải lưu file excel này thành dạng excel 2003 ( có đuôi là .xls) như sau:

Bật file excel data lên, chọn save as, xong chọn save as type, chọn loại là Excel 97-2003 Workbook(*.xls)

Sau khi lưu file mới rồi, mới dùng SPSS 16 để mở file excel mới, lúc đó chương trình sẽ hết báo lỗi Error accessing the Excel file. If the file is open in another application, please close it and retry