Cách viết kết quả phân tích nhân tố EFA chi tiết nhất của một bài luận văn cụ thể

Các kết quả khi thực hiện phân tích nhân tố EFA

Mô hình chất lượng dịch vụ gồm 5 nhân tố độc lập, khi phân tích nhân tố sẽ ra được ba bảng sau:

Bảng 1:

Bảng 2:

 Bảng 3:

Cách viết kết quả phân tích nhân tố EFA

Bảng 1: Kiểm định KMO và Bartlett

Tiêu chuẩn của phương pháp phân tích nhân tố là chỉ số KMO phải lớn hơn 0.5 (Garson, 2003) và kiểm định Barlett’s có mức ý nghĩa sig < 0.05 để chứng tỏ dữ liệu dùng phân tích nhân tố là thích hợp và giữa các biến có tương quan với nhau.
Giá trị Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)=0.845.
Kết quả phân tích nhân tố cho thấy chỉ số KMO là 0.845 > 0.5, điều này chứng tỏ dữ liệu dùng để phân tích nhân tố là hoàn toàn thích hợp.
Kết quả kiểm định Barlett’s là 2654.293 với mức ý nghĩa Sig. = 0.000< 0.05,lúc này bác bỏ giả thuyết H0: các biến quan sát không có tương quan với nhau trong tổng thể. Như vậy giả thuyết về ma trận tương quan giữa các biến là ma trận đồng nhất bị bác bỏ, tức là các biến có tương quan với nhau và thỏa điều kiện phân tích nhân tố.
Bảng 2: Eigenvalues và phương sai trích 

Thực hiện phân tích nhân tố theo Principal components với phép quay Varimax.
Kết quả cho thấy 25 biến quan sát ban đầu được nhóm thành 5 nhóm.
Giá trị tổng phương sai trích = 73.178% > 50%: đạt yêu cầu; khi đó có thể nói rằng 5 nhân tố này giải thích 73.178% biến thiên của dữ liệu.
Giá trị hệ số Eigenvalues của các nhân tố đều cao (>1), nhân tố thứ 5 có Eigenvalues thấp nhất là 2.231> 1
Ma trận nhân tố với phương pháp xoay Varimax:

Các hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0.5, và không có trường hợp biến nào cùng lúc tải lên cả hai nhân tố với hệ số tải gần nhau.Nên các nhân tố đảm bảo được giá trị hội tụ và phân biệt khi phân tích EFA. Ngoài ra không có sự xáo trộn các nhân tố, nghĩa là câu hỏi của nhân tố này không bị nằm lẫn lộn với câu hỏi của nhân tố kia. Nên sau khi phân tích nhân tố thì các nhân tố độc lập này được giữ nguyên, không bị tăng thêm hoặc giảm đi nhân tố.