Xét mô hình hồi quy biến giakhi theo biến giadau và giavang

Bước 1: Chạy hồi quy trên trong Eviews (xem lại cách làm tại đây) để lấy giá trị biến resid

Bước 2: Tạo biến thời gian. Nhập lệnh genr t = @trend() + 1

Bước 3: Vẽ đồ thị phân tán của biến resid theo biến t (xem lại cách vẽ đồ thị phân tán tại đây)

Nhìn vào đồ thị ta thấy có xu hướng tuyến tính. Nó ủng hộ cho giả thiết có sự tự tương quan trong mô hình.