• B1 : File / new / workfile
  • B2 : Chọn kiểu dữ liệu tại Date specification ( Monthly là kiểu dữ liệu theo tháng)

 

  • B3 : tạo 2 biến X Y bằng cách nhập lệnh : ” genr y =na ” , ” genr x = na “

 

  • B4 : Nhập dữ liệu cho X và Y

 

 

  • B5: Ước lượng mô hình : nhập lệnh :” LS Y C X “