Hậu quả của hiện tượng tự tương quan

  • Các ước lượng OLS không còn BLUE
  • Phương sai ước lượng được của các ước lượng OLS là chệch
  • Kiểm định t và F không đáng tin cậy
  • Do công thức thông thường để tính phương sai của sai số là ước lượng chệch của  thực, và trong một số trường hợp, nó dường như là ước lượng thấp 
  • Kết quả  có thể là độ đo không đáng tin cậy cho  thực
  • Các phương sai và sai số tiêu chuẩn của dự đoán đã tính được cũng có thể không hiệu quả