Hậu quả của hiện tượng tự tương quan – Durbin-Waston

Xét mô hình hồi quy biến giakhi theo biến giavang và giadau

Bước 1: Chạy mô hình hồi quy trên (xem lại cách làm tại đây)

Ta thấy giá trị thống kê Durbin-Watson là 0.983549

Bước 2: So sánh với thang kiểm định