Thực hành cách phân tích Paired Samples T-Test

Cách thức tiến hành kiểm định giả thuyết về trị trung bình của 2 tổng thể phụ thuộc hay phối hợp từng cặp (Paired Samples T-test)

Vào menu Analyze -> Compare means -> Paired-samples T-test


Chọn cặp biến muốn so sánh (nhấn giữ phím ctrl để chọn 2 biến) đưa vào khung Paired Variable(s). Có thể chọn nhiều cặp để so sánh cùng 1 lúc.


Có thể chỉnh lại độ tin cậy bằng cách click vào ô Option, nhập độ tin cậy vào khung Confidence Interval.
Click Ok để thực hiện lệnh.

Cách phân tích kết quả paired samples t-test

Bảng 1: xem cột mean là giá trị trung bình. Giá trị trung bình pretest là 17.78, posttest là 21.28. Rõ ràng posttest có chỉ số cao hơn.

Bảng 3: nhìn cột cuối sig. 2 tail. có giá trị là 0.000 <5%. Do đó ta kết luận là có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai giá trị pretest và posttest. và sự khác biệt này  chính là -3.500 dựa vào cột mean trong bảng 3 này.