Mô hình PROBIT VÀ LOGIT

Giả sử rằng chúng ta có mô hình hồi qui

Mô hình Probit và Logit khác nhau ữong dạng phân phối của phần dư u trong phương trình (7.10). Sự khác nhau giữa mô hình (7.10) và mô hình xác suất tuyến tính là trong mô hình xác suất tuyến tính, chúng ta phân tích biến phân biệt trong khi ờ mô hình (7.10) chúng ta giả sử có sự tồn tại của một biến ẩn. Ví dụ, nếu biến giả xem xét là một người xin việc được hoặc không được thuê, yi* sẽ được khai báo là “mật độ hay khả năng tìm được việc làm”. Tương tự như vậy, nếu biến giả xem xét là một người đã mua hoặc không mua xe ôtô thì yi* sẽ được khai báo là “ước muốn hay khả n ăng mua xe”.

Chú ý rằng từ mô hình (7.11), khi chúng ta nhân yi* với một hằng số dương bất kỳ sẽ không làm thay đổi yị. Vì vậy thông thường chứng ta giả sử rằng var(Uị) = 1. Đ

Một số cách khác để so sánh các mô hình với nhau là:

  • Tính tổng bình phương các độ lệch của các xác suất dự báo.
  • So sánh phần trăm dự báo đúng.
  • Xem xét độ lệch xác suất tương ứng của một biến độc lập cụ thể.

Mô hình Probit và Logit được ứng dụng cho trường hợp biến phụ thuộc là biến giả.