So sánh biến tiềm ẩn và biến quan sát

Trong SEM có hai loại biến chính là biến là biến tiềm ẩn và biến quan sát.

Biến tiềm ẩn constructs (tức là, các biến không được đo trực tiếp) được trình bày trong các mô hình đường dẫn dưới dạng vòng tròn hoặc hình bầu dục. Ví dụ biến Y3 trong hình dưới

Các chỉ báo indicators, còn được gọi là các items hoặc biến quan sát, là các biến được đo trực tiếp có chứa dữ liệu thô. Chúng được biểu diễn trong các mô hình đường dẫn dưới dạng hình chữ nhật . Ví dụ x7, x8,x9 như trên ảnh

Mối quan hệ giữa các nhân tố tiềm ẩn cũng như giữa các nhân tố và các thành phần con của nó được hiển thị dưới dạng mũi tên.

Trong PLS-SEM, các mũi tên luôn có 1 đầu, thể hiện mối quan hệ đơn hướng. Mũi tên một đầu được coi là mối quan hệ tiên đoán và nếu có lý thuyết mạnh mẽ hỗ trợ, có thể được hiểu là mối quan hệ nhân quả.

Trong CB-SEM, mũi tên có thể có 2 đầu, thể hiện giá trị covariance hoặc correlation